ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดเก็บภาษี

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่าน ยื่นแบบและชำระภาษีตามกำหนดระยะเวลา ดังนี้

ภาษีป้าย                                             ยื่นแบบชำระภาษี  เดือน  มกราคม – มีนาคม       ของทุกปี

ภาษีบำรุงท้องที่                                 ยื่นแบบชำระภาษี  เดือน  มกราคม – เมษายน      ของทุกปี

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                        ยื่นแบบชำระภาษี  เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์  ของทุกปี

ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่าง ๆ     ยื่นแบบชำระภาษี  เดือน ธันวาคม – มีนาคม       ของทุกปี

เอกสารประกอบการยื่นแบบ               1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                 2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล   4. สัญญาเช่า (ถ้ามี)       5. อื่น ๆ

รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงค์นี้