งบประมาณ 2560

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  (ลิงค์ดาวน์โหลด)

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ลงเฉพาะในส่วนสาระสำคัญ อนึ่งประชาชนผู้สนใจสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก ในวันและเวลาราชการ