1. สภาพทั่วไป ตำบลโสกปลาดุก อยู่ในเขตอำเภอหนองบัวระเหว  ห่างจากจังหวัดชัยภูมิ  38  กิโลเมตร  พื้นที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด ห่างจากอำเภอหนองบัวระเหวไปทางทิศใต้ตามทางหลวงหมายเลข  2354  ประมาณ  4  กิโลเมตร  มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ            ติดต่อกับ  ตำบลโคกสะอาด  อำเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ  ตำบลหนองบัวระเหว  อำเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ทิศใต้                 ติดต่อกับ  ตำบลท่ากูบ  อำเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ

ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ  ตำบลนายางกลัก  อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ

2. เนื้อที่ ตำบลโสกปลาดุก เนื้อที่ โดยประมาณ 33.76  ตารางกิโลเมตร  หรือ  21,000  ไร่

3. ภูมิประเทศ  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลอนคลื่น สูง ๆ ต่ำ ๆ สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายไม่อุ้มน้ำ มักส่งผลให้แหล่งน้ำต่าง ๆ แห้งขอดในฤดูแล้ง  มีลำน้ำที่สำคัญ ประกอบด้วย  ลำห้วยกระจวน  ลำห้วยระเหว  ลำห้วยเชียงทา  ไหลผ่านในเขตตำบลที่เป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคที่สำคัญ  และยังมีทางหลวงแผ่นดิน สาย  2354  ตัดผ่านทำให้การคมนาคมภายในตำบลสะดวกรวดเร็ว