ประวัติความเป็นมา

Location

ตำบลโสกปลาดุก  เริ่มก่อตั้งปี พ.ศ. 2497  โดยนายสี  หอมสมบัติ  นายขุน  ปานาสา  และนายสวาท  สีชัยยันต์  ได้อพยพครอบครัวมาจากบ้านเพ็ชร  ตำบลหนองช้างตาย  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา  มาอยู่เป็นครอบครัวแรก  และได้สำรวจพื้นสภาพพื้นที่ทั่วไป  ได้เป็นเจอลำห้วยขนาดเล็กแห่งหนึ่งมีลักษณะถูกน้ำกัดเซาะเป็นโสกกว้างมีปลาดุกชนิดเดียวที่อาศัยอยู่ในโสกเป็นจำนวนมาก  ซึ่งเรียกว่าโสกปลาดุก  จึงได้นำชื่อมาตั้งหมู่บ้านและยกฐานะเป็นชื่อตำบลโสกปลาดุกมาจนถึงปัจจุบันนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก  ยกฐานะในปี พ.ศ. 2539  และปรับเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง   ตั้งแต่วันที่  11  มิถุนายน  พ.ศ.  2553

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1. สภาพทั่วไป ตำบลโสกปลาดุก อยู่ในเขตอำเภอหนองบัวระเหว  ห่างจากจังหวัดชัยภูมิ  38  กิโลเมตร  พื้นที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด ห่างจากอำเภอหนองบัวระเหวไปทางทิศใต้ตามทางหลวงหมายเลข  2354  ประมาณ  4  กิโลเมตร  มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ            ติดต่อกับ  เทศบาลตำบลโคกสะอาด  อำเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ  เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว  อำเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ทิศใต้                 ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ  อำเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ

ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก  อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ

2. เนื้อที่ เขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก เนื้อที่ โดยประมาณ 33.76  ตารางกิโลเมตร  หรือ  21,000  ไร่

3. ภูมิประเทศ  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลอนคลื่น สูง ๆ ต่ำ ๆ สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายไม่อุ้มน้ำ มักส่งผลให้แหล่งน้ำต่าง ๆ แห้งขอดในฤดูแล้ง  มีลำน้ำที่สำคัญ ประกอบด้วย  ลำห้วยกระจวน  ลำห้วยระเหว  ลำห้วยเชียงทา  ไหลผ่านในเขตตำบลที่เป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคที่สำคัญ  และยังมีทางหลวงแผ่นดิน สาย  2354  ตัดผ่านทำให้การคมนาคมภายในตำบลสะดวกรวดเร็ว


 ผลการดำเนินการ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 58/5 วรรค 5 และ วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายดังกล่าวให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล จึงรายงานผล รายละเอียดตามเอกสารนี้


 แผนการดำเนินงาน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๖ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๖ และ ๒๗ ให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนดำเนินงานฯ เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องซึ่งกันระหว่างแผนทุกแผน และงบประมาณรายจ่ายประจำปี


งบประมาณ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.2541

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติและเพื่อให้การบริหารงานงบประมาณสิ้นสุดที่จังหวัด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 69 และมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 32 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495 มาตรา 6 และมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 มาตรา 5 และมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “กฎระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดประกาศจากราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิก

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของเทศบาล พ.ศ. 2528

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของสุขาบาล พ.ศ. 2531

4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของเมืองพัทยา พ.ศ. 2531

5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538

ข้อ 4 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหา ยกเว้นการปฏิบัติการตามระเบียบที่กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอำนาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคแรกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้


แผนอัตรากำลัง

แผนอัตรากำลัง 3 ปี คือแผนอัตรากำลังที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำขึ้น เพื่อเป็นกรอบอัตราในการกำหนดตำแหน่ง ใช้ตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง โดยคาดว่าจะมีการใช้อัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างตำแหน่งใดเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง และเป็นการกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลได้ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ดังนี้